Reserveer online ››
en ontvang 10% korting!*

Huisregels en Gebruikersreglement Cablepark Almere

 • De deelnemer van de kabel waterskibaan verklaart kennis te hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften zoals opgehangen op de locatie en beschikbaar bij de skibaan.
 • Het dragen van een zwemvest is verplicht. Zwemvaardigheid en goede gezondheid vereist.
 • De deelnemer dient zaken welke beschikbaar worden gesteld als een goede huisvader te beheren en na gebruik in dezelfde staat te retourneren. Schade wordt op gebruiker verhaald.  
 • Gebruik van de waterskibaan is verboden na het nuttigen van alcoholhoudende dranken en/of geestverruimende middelen.
 • De deelnemer is verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel op te volgen en de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.
 • De deelnemer is ten allen tijde verplicht zijn veiligheid en die van derden in acht te nemen.
 • Gebruikmaking van de waterskibaan is alleen toegestaan aan personen die voldoende zwemvaardig zijn.
 • Gebruik van de waterskibaan is voor personen onder de 14 jaar uitsluitend toegestaan indien deze wordt begeleid door een volwassene vanaf 18 jaar.
 • Op verzoek van de exploitant dient de deelnemer zich verplicht te legitimeren.
 • Exploitant is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of zoekraken van zaken van de  deelnemer.
 • Exploitant is te allen tijde bevoegd de deelnemer met onmiddellijke ingang het gebruik van de waterskibaan en overige faciliteiten te ontzeggen, indien de gebruiker in strijd handelt met de voorschriften, instructies of huisregels, dan wel indien de veiligheid in gevaar wordt gebracht.
 • Op geschillen voortvloeiende uit het gebruiksreglement of de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 • Het maken van video-, film-, en foto-opnamen is alleen toegestaan met toestemming van de exploitant.
 • Het is derden niet toegestaan les te geven of producten te verkopen op het terrein van de exploitant.
 • Aan het beoefenen van waterskiën of wakeboarden zijn risico’s verbonden.
 • Gebruik van de waterskibaan geschiedt volledig op eigen risico.
 • Exploitant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan personen en/of zaken, noch voor schade, toegebracht aan derden, noch voor schade, veroorzaakt door opstallen, noch voor enige andere schade, op welke wijze ook ontstaan.
 • Exploitant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de gezondheid en/of conditie van de deelnemer ( hartklachten, epilepsie, suikerziekte, zwangerschap enz).

Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zowel ten behoeve van exploitant evenals voor haar personeel en overige hulppersonen, tenzij de wet dit uitsluit.

 • Gebruik van obstakels is niet toegestaan tenzij voldoen aan Algemene voorwaarden en tekenen van aanvulling Obstakels. Het dragen van een helm en zwemvest is daarbij verplicht.
 • Indien er meerdere wachtenden zijn heeft de baanbediener het recht om het aantal ronden achtereen te beperken tot 3 ronden.
 • De boot vaart alleen bij calamiteiten. Voor uw en onze veiligheid.

Cablepark Almere Wakeboard